Hier wonen wij graag

Merchtem centrum, waar men voor alles terecht kan, moet verfraaien en toegankelijker worden: te voet, met de fiets en met de wagen. Tegelijkertijd blijven we de ons omringende groene ruimte vrijwaren en ondersteunen we de landbouw die het landelijk karakter van onze gemeente mee bepaalt.

Mobiliteit

Wij willen de toenemende autodrukte in het centrum aanpakken door oa.:

 • Wagens die niet in het centrum moeten zijn met de nodige signalisatie stimuleren om niet door het centrum te rijden, maar gebruik te maken van de mini-ring rond Merchtem. Mini-ring die voorrang heeft op de kruisende straten en dit in beide richtingen:
  Ringwegen:

  • August De Boeckstraat (komende van Opwijk), Spiegellaan, Stationsstraat, Oudstrijdersstraat, Kalkovenlaan, Brusselsesteenweg. (cfr omleidingsweg tijdens de wekelijkse markt).
  • Wolvertemsesteenweg, Burchtlaan, Gasthuisstraat.
 • Een asverschuiving van de N211 te verwezenlijken op de markt (zie ook hoofdstuk groen en verfraaiing).
 • Het verkeer van >3,5 ton zo veel mogelijk te weren uit het centrum, onder andere door een tonnenmaatbeperking enerzijds en een strikte naleving van het bestaande “laden en lossen-reglement” anderzijds.
 • Het opleggen van een snelheidsbeperking van 30 km/uur in het centrum.

Straten, fietspaden en voetpaden structureel verbeteren. Wij voorzien voldoende middelen hiervoor. Staan al zeker op ons programma: het wegdek van de Spiegellaan heraanleggen, een fietspad aanleggen in de Bollestraat, de Dries in Peizegem…

Meer fietsbeugels en parkeerplaatsen voor (elektrische) fietsen voorzien in de verschillende dorpscentra.

Verbeteren van de toegankelijkheid en het comfort van de haltes van De Lijn.

Uitwerken van een ‘trage wegen’ plan.

De trekker zijn voor de aanleg van de O(pwijk)M(erchtem)A(sse)-fietsroute.

Infrastructuur

79% van de totale oppervlakte van Merchtem is niet bebouwd. Daarmee is Groot-Merchtem het minst bebouwd vergeleken met de ons omringende gemeenten en situeren we ons bij het gemiddelde van Vlaams-Brabant. Nochtans hebben we in Merchtem en in heel Vlaanderen steeds meer woningen nodig. Dat is niet alleen omdat onze bevolking toeneemt, maar vooral omdat er steeds meer nieuwe gezinsvormen zijn. Na een scheiding gaan mensen apart wonen, een steeds toenemende groep senioren woont langer zelfstandig, het aantal alleenstaanden neemt toe…

Door er bewust voor te kiezen om onze dorpscentra niet uit te breiden, maar aan ‘inbreiding’ te doen, behouden we de ons omringende prachtige groene ruimte en creëren we geen schaarste op de woningmarkt. Op die manier schieten de prijzen niet ongebreideld de hoogte in. Tegelijkertijd is in centrum Merchtem alles aanwezig en te voet bereikbaar: scholen, banken, cafés, restaurants, winkels, treinstation, postkantoor, sportgelegenheid, een park met vijvers, speelpleintjes, een huisartsenwachtpost… en dit in een straal van 1km.

Op lange termijn houdt Lijst1785 vast aan de visie dat onze gemeente voor jong en oud en voor alle gezinsvormen een thuis kan vormen. De gemeentelijke verordening voor kwalitatieve meergezinswoningen zal hierin onze leidraad zijn

Parkeren

Parkeren blijft gratis.

 • Reorganisatie van de bestaande parkeermogelijkheden:
  • Behoud en opwaarderen van de bestaande randparkings als parkeerhavens voor lang parkeren aan de buitenzijden van het centrum (oa Mieregemplein… ).
  • Onderzoeken van de mogelijkheid om bijkomende randparkings te creëren.
  • Behouden van de huidige centrumparkings (rechtover Pen&Pret en ADB huis) voor lang parkeren voor handelaars en mensen die in het centrum werken.
 • In overleg met de betrokken actoren (handelaars, scholen…) onderzoeken hoe we een uitbreiding van de blauwe zone kunnen realiseren en optimaliseren.
 • Handhaven van het principe 1 bewonerskaart per huisnummer.
 • Het beheer van de blauwe zone en afgifte van de bewonerskaart uitbesteden aan een externe firma.
 • Beter aangeven van de verschillende parkeermogelijkheden door duidelijke signalisatie bij het binnenrijden van de gemeente.
 • Aangeven wat de wandelafstand is vanaf een bepaalde parking naar het centrum om parkeren op de randparkings te stimuleren.

Veiligheid en netheid

Wij blijven vragen naar meer blauw op straat, maar tegelijkertijd gaan wij voor versterking van de sociale controle door:

 • Het uitrollen van een camerabewakingsplan
 • Het stimuleren van Buurt Informatie Netwerken (BINs)
 • Communicatiecampagne rond Merchtem bereikbaar: welke telefoonnummers voor welke (nood)situatie

Het personeel van de loods doet zijn uiterste best om onze stoepen, wandelpaden, bermen en pleinen te onderhouden. Met het terechte verbod op het gebruik van pesticiden vraagt dit echter veel meer inspanning. Daarom zullen we investeren in materiaal (bv kuismachine) en moderne technieken (bv onderhoudsvriendelijke beplanting) om dit onderhoud efficiënter te laten verlopen.

Wat betreft het afvalbeleid willen wij de wekelijkse ophaling van huisvuil (GFT en rest) behouden, en zullen wij het afzetten van bepaalde fracties (zoals bv plastics) in het recyclagepark gratis maken. Ook de bruine zak kan in het recyclagepark afgegeven worden. Tegelijkertijd zullen wij de bevolking blijven stimuleren om goed te sorteren in ons recyclagepark.

Zwerfvuil blijft een vervelend fenomeen in ons mooi dorp. Wij willen de samenwerking met de jeugdwerking hieromtrent verderzetten. Zij verrichten goed werk. Tegelijkertijd willen we de bevolking extra sensibiliseren aangaande zwerfvuil en sanctioneren bij overtredingen.

Groen, Verfraaiïng en parken

Meer groen in en opfleuren van onze centra (zowel van het hoofddorp als van de deelgemeenten):

 • Creëren van een pleintje met zitbanken op de Markt langs de zonnekant door een asverschuiving van de N211 te verwezenlijken, zonder daardoor parkeerplaatsen te verliezen.
 • Waar mogelijk aanplanten van bomen en bloemen in samenwerking met de Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool voor het uitwerken van het groenplan
 • Groene Wijken in het leven roepen: buurtcomités kunnen 1x per jaar een pakket bloemen en planten afhalen om hun straat op te fleuren.
 • Meer openstellen van het park ‘Ter Lijsterbes’ (site Gasthuisstraat) voor evenementen
 • Groenaccenten toevoegen op de centrumparkings (bv ‘groene’ muren rond parking ADB-huis)
 • Verder opwaarderen van de bestaande speelpleinen en groene ruimtes – ook in de deelgemeentes

Hernieuwbare energie

De opwarming van de aarde is een realiteit en een uitdaging. Het opdrogen van fossiele energiebronnen evenzeer. Lijst1785 kiest voor een optimistische en vooruitstrevende aanpak, niet op 1 vlak, maar op meerdere domeinen. Het Burgemeesterconvenant (20% minder uitstoot tegen 2020) blijft daarbij onze leidraad. Daarom zullen wij verder blijven investeren in alternatieve energie, bijvoorbeeld:

 • Alle openbare verlichtingsnetwerken moderniseren naar energie-efficiënte verlichting (bv led-straatverlichting)
 • Blijven investeren in alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen en windmolens (ook de kleinere formaten).

Landbouw

Merchtem telt 100 landbouwbedrijven. 80% van het gemeentelijk grondgebied wordt geëxploiteerd door de landbouw. Deze aanwezigheid bepaalt grotendeels het landelijke karakter van onze gemeente. Daarom vinden wij het belangrijk om goed te blijven samenwerken met de landbouwers en hen te ondersteunen waar mogelijk.
Daarnaast willen wij landbouwers en burgers dichter bij elkaar brengen om zo de tolerantie naar elkaar te verbeteren. Dit door:

 • De boerenmarkt te blijven faciliteren: deze biedt elke 2de en 4de zaterdag van de maand korte keten producten aan van landbouwers uit onze gemeente.
 • Blijven samenwerken met onze landbouwers wanneer sneeuwruimen nodig is.
 • Ook blijven we onze land- en tuinbouwschool in Peizegem verder ondersteunen in hun verdere uitbouw naar een professioneel kenniscentrum in de land- en tuinbouw (voor Vlaams-Brabant), door een intense samenwerking met bedrijven, scholen en verenigingen.