Hier zorgen wij voor mekaar

Gezinnen, senioren, kinderen, andersvaliden, jongeren… iedereen heeft andere behoeften en prioriteiten. Als gemeente willen wij zorg dragen voor al deze mensen.

Scholen

Lijst1785 wil blijven investeren in onze gemeentescholen (2 middelbare technische scholen en twee lagere scholen).
Specifiek voor de lagere scholen zouden wij graag het Centraal Aanmeldingsregister, reeds operationeel voor het gemeentelijk onderwijs, uitgebreid zien naar alle Merchtemse scholen (netoverschrijdend) zodat er in Merchtem, vandaag en op middellange termijn, er geen tekort aan plaatsen is. De middelen die anders zouden dienen te worden geïnvesteerd in gebouwen kunnen op die manier worden ingezet in extra zorginspanningenn zodat alle scholen gedifferentiëerder kunnen werken.

De gemeentelijke lagere school De Plataan: deze centrumschool zal als eerste de bevolkingstoename voelen. Hoewel er momenteel nog geen plaatsgebrek is (centraal aanmeldingsregister is er al ingevoerd) zal Lijst1785, indien de opporuniteit zich voordoet, aanpalende gronden en gebouwen kopen. Niet alleen voor de uitbreiding van de Plataan maar ook voor de Gemeentelijke Technische School die ondanks de nieuwbouw, ook blijft uitkijken naar groeimogelijkheden (het potentieel aan studenten is hier zeker voor aanwezig).

De gemeentelijke lagere school Ten Bos in Peizegem: Ongeveer 30% van de capaciteit in Ten Bos wordt ingenomen door kindjes die niet in Peizegem wonen. Dankzij de invoering van het Centraal Aanmeldingsregister zal er voldoende plaats zijn om alle kinderen uit de buurt toe te laten en moet er niet meer gekampeerd worden. Wij wachten de impact van deze maatregel op lange termijn af en blijven ondertussen de bevolkingstoename rond de school monitoren om een eventuele toename van de capaciteit in te voeren.

Daarenboven willen we nog meer inzetten op het concept van brede scholen. Wanneer we aan school denken, denken we vaak aan een schoolgebouw, verplichte lessen en examens. Maar een school kan veel meer zijn dan dat: een plaats waar jongeren zich kunnen ontwikkelen. Een brede school werkt samen met de buurt, ouders en lokale partners uit onderwijs, cultuur, sport, jeugd, kinderopvang en welzijn. Ze werken samen aan een leerrijke en fijne omgeving voor alle kinderen en jongeren, vanuit een doorgaande pedagogische lijn. Vandaag worden in onze gemeentescholen al verschillende initiatieven die hiertoe bijdragen gerealiseerd. Wij willen bekijken of we dat structureler kunnen aanpakken.

Integratie en participatie

Meer werk maken van een betere integratie en participatie van nieuwkomers in onze gemeente door de reeds bestaande initiatieven te stimuleren en verder uit te bouwen.
Wij willen vooral inzetten op taal, onder andere door:

  • Goede illustratie van de gemeentelijke communicatie door symbolen, waardoor deze ook begrijpelijk is voor nieuwkomers die het Nederlands nog niet of onvoldoende beheersen zodat ook zij de praktische afspraken in onze gemeente kunnen nakomen.
  • Organiseren van een vrijwillige terug naar school week bij Wiebeltje op het einde van de schoolvakantie met als doel enerzijds de kinderen terug klaar te stomen voor het nieuwe schooljaar en anderzijds kinderen uit anderstalige families opnieuw aan het Nederlands te laten wennen.

Gevoelig verhogen van het budget voor ontwikkelingssamenwerking en daarbij vooral inzetten op lokale activiteiten

Alle gemeentelijke evenementen maximaal toegankelijk maken voor andersvaliden.

Bestendigen van de organisatie van het ‘Samen Feesten’ evenement.

Sociaal beleid en armoedebestrijding

Lijst1785 wil (kans)armoede sneller opsporen en er via de ocmw werking aan verhelpen:

  • Intenser samenwerken met instanties die knipperlichten waarnemen.
  • Proactief opsporen: Samenwerking met alle scholen (netoverschrijdend) blijft noodzakelijk . Opsporing via bepaalde signalen (geen boterhammen mee, kapotte schoenen, onbetaalde facturen) zal worden gekoppeld aan een huisbezoek door een maatschappelijk werker van het ocmw.
  • Ook de mutualiteiten kunnen hierin heel veel informatie aanleveren. De mogelijkheid tot samenwerking zal worden onderzocht.

Ter promotie van de pampervuilzakken zal bij de uitreiking van de geboortepremies onmiddellijk een zak pampervuilzakken aan de gezinnen worden meegegeven.
Om mensen die een leefloon uitgekeerd krijgen of in schuldbemiddeling zitten naar de arbeidsmarkt te leiden, wil het OCMW verder inzetten op de doorstroming naar de arbeidsmarkt via de zogenoemde artikels 60 en 61. Daarom zullen wij inzetten op alle fasen in het traject: voorbereiding, selectie en opstart, werkervaring, uitstroom met lokale werkgevers.

Zorg en welzijn

Merchtem kent een zeer divers en ruim zorglandschap. Lijst1785 wil het zorglandschap in Merchtem vervolledigen op de site Gasthuisstraat door een erfpacht te verlenen aan Zonnelied voor de bouw en de uitbating van dagcentrum voor mensen met een motorische en/of geestelijke beperking.

Recent bevestigde Haviland dat ook stoma-of medisch materiaal van baxters mogen worden aangeboden in pamperzakken (Witte zak). Deze zakken worden aan een voordeliger tarief verkocht en wekelijks opgehaald. Op deze manier worden niet alleen de gezinnen met kinderen geholpen, maar elke inwoner die incontinentiemateriaal, medisch materiaal, of stomamateriaal wil verwijderen.

Wij zullen verder blijven investeren in het woonzorgcentrum en de bestaande assistentiewoningen. De eerste generatie assistentiewoningen Ter Lijsterbes zullen worden gerenoveerd.

Het zijn de zorgactoren (huisartsen, apothekers, thuisverplegers…) die het beste aanvoelen wie extra zorg nodig heeft en mensen doorsturen. Daarom zullen wij alle zorgactoren jaarlijks uitnodigen om hen op de hoogte te brengen van nieuwe initiatieven en hen informatiemateriaal mee te geven. Zo kunnen ook zij telkens een passend antwoord geven bij vragen naar hulpverlening. Maar ook wij zullen lessen trekken uit hun ervaringen en bemerkingen en indien nodig nieuwe initiatieven in het leven roepen.